H.J.KATA NIDAN

                                                 

 

          Kỹ thuật căn bản : 47 động tác

                   1.Tate Shuto Uchi.

2.Yoko Geri.

3.Chudan Shuto Uke.

4.Age Shuto Uke + Y Gedan Shuto Barae.

5.Ura Ate

 

 

1.hướng 1-Jumbi-Rei-Hô H.J Kata Nidan.

(Chân phải ra tấn dài,hai tay thủ đao trung đẳng):

2.hướng 1-M. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae.

(Rê chân trái lên sau chân phải, phải nhón,tay phải thủ đao đứng):

3.hướng 1-M. Neko + M. Tate Shuto Kamae.

(Chân phải chuyển ngang phải hướng 3, đao phải chém đứng từ trên xuống, hoa tay phải đi trong tay trái để chém. dọc xuống):

4.hướng 3-M.Zen + M. Tate Shuto Uchi .

(Xoay nghịch chiều, đưa chân trái qua hướng 3, đao trái chém ngang trung đẳng):

                   (Taisabaki, chân trái đưa nghịch qua hướng 3)

5.hướng 3-H. Zen + Chudan Shuto Uchi

(Chân phải đá tống ngang về hướng 3, tay phải thủ hạ đẳng, trái thượng đẳng, đá xong hạ xuống):

6.hướng 3-M. Chudan Yoko Geri

(Chân phải tấn dài,tay phải đánh tạt ngang trung đẳng,tiếp theo tay trái đấm thẳng trung đẳng, kiai):

7.hướng 3-M. Zen + M. Chudan Ura Ate + H. Chudan Tsuki(Kiai)

 

(Xoay lui sau,chânTrái  tấn dài,tay trái chém dọc từ trên xuống):

(Ushuro Taekawashi)

8.hướng 7-H. Zen + H. Tate Shuto Uchi

(Xoay thuận chiều,chân phải đưa qua hướng 7,đao phải chém. ngang trung đẳng):

                   (Taisabaki,chân phải đưa thuận qua hướng 7):

9.hướng 7-M. Zen + M. Chudan Shuto Uchi.

(Chân trái đá tống ngang,tay trái thủ hạ đẳng, tay phải thượng đẳng):

10.hướng 7-H. Chudan Yoko Geri .

(Chân trái hạ xuống tấn dài,Taytrái đánh tạt ngang,tiếp theo tay phải đấm thẳng trung đẳng, Kiai):

11.hướng 7-H. Zen + H. Chudan Ura Ate + M. Chudan Tsuki (kiai)

 

 

(Rê chân phải lên sau chân trái, trái nhón, tay trái thủ đao đứng):

12.hướng 1-H. Neko + H. Tate Shuto Kamae.

(Chân trái chuyển qua hướng 7, đao trái chém đứng từ trên xuống, hoa tay trái đi trong tay phải để chém dọc xuống)

13.hướng 7- H. Zen + H. Tate Shuto Uchi

(Xoay thuận chiều, đưa chân phải qua hướng 7, đao phải chém ngang trung đẳng)

                   (Taesabaki, chân phải đưa thuận qua hướng 7)

14.hướng 7- M. Zen + Chudan Shuto Uchi

(Chân trái đá tống ngang về hướng 7,tay trái thủ hạ đẳng, tay phải thượng đẳng, đá xong hạ xuống)

15-hướng 7- H. Chudan Yko Geri

(Chân trái tấn dài, tay trái đánh tạt ngang trung đẳng,tiếp tục tay phải đánh thẳng trung đẳng,Kiai)

16-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Ura Ate + M. chudan Tsuki (kiai)

                   (Ushuro taekawashi)

(Xoay lui, chân phải tấn dài, tay phải chém dọc từ trên xuống)

17-hướng 3- M. Zen + M. Tate Shuto Uchi

(Xoay nghịch chiều, đưa chân trái qua hướng 3, đao trái chém ngang trung đẳng)

                   (Taesabaki chân trái đưa nghịch qua hướng 3)

18-hướng 3- H. Zen + H. Chudan Shuto Uchi

(Chân phải đá tống ngang, tay phải thủ hạ đẳng, tay trái thượng đẳng, xong hạ xuống)

19-hướng 3- M. Chudan Yoko Geri

(Chân phải hạ xuống tấn dài, tay phải đánh tạt ngang, tiếp theo tay trái đánh thẳng trung đẳng Kiai)

20-hướng 3- M. Zen + M. Chudan Ura Ate + H. Chudan Tsuki (Kiai)

 

 

(Úp chân phải vào rê chân trái lên sau chân phải, nhón chân phải, tay phải thủ đao đứng hướng số 1 để chuẩn bị tiến lên)

21-hướng 1- M. Neko + M,tate Shuto Kamae.

                   (Susumi)

(Chân phải tới trước tấn dài, tay phải thủ đao trung đẳng)

22-hướng 1- M. Zen + Chudan Shuto Kamae

(Chân trái tới trước tấn dài, tay trái thủ đao trung đẳng)

23-hướng 1- H. Zen + Chudan Shuto Kamae

(Chân phải tới trước tấn dài, tay phải thủ đao trung đẳng)

24-hướng 1- M. Zen + Chudan Shuto Kamae

 

(Rê chân trái lên sau chân phải, nhón chân phải, tay phải thủ đao đứng)

25-hướng 1-M. Neko + M. Tate Shuto Kamae.

 

Ghi chú : Từ đây di chuyển ngang phải, trở về đây rồi di chuyển ngang trái xong trở về đây, hai cạnh này hoàn toàn đối xứng với hai cạnh dưới, cuối cùng có tư thế như sau :

 

 

(Úp chân phải vào, rê chân trái lên sau chân phải,nhón chân phải, tay phải thủ đao đứnghướng số 1)

43-M. Neko + M. Tate Shuto Kamae

                   (Modori )

(Chuyển chân phải lui hướng 5, chân trái tấn dài, đao trái đở thượng đẳng, cùng lúc đao phải gạt hạ đẳng)

44-hướng 1-H. Zen + H, Age Shuto Uke + Y M. Gedan Shuto Barae

(Chuyển chân trái lui hướng 5, chân phải tấn dài, đao phải đở thượng đẳng, cùng lúc đao trái gạt hạ đẳng)

45-hướng 1- M. Zen + M. Age Shuto Uke + Y. H. Gedan Shuto Barae

(Chuyển chân phải lui hướng 5, chân trái tấn dài, đao trái đở thượng đẳng,cùng lúc  đao phải gạt hạ đẳng)

46-hướng 1- H. Zen + H. Age Shuto Uke + Y. M. Gedan Shuto Barae

(Rê chân trái về sát chân phải, tấn nghiêm, hai tay thủ hông, ra chuẩn bị, Chào)

47-hướng 1- Musubi Dachi + Moro Hikite- Jumbi – Rei.

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.