TE WAZA 50 THẾ

(bộ tay 50 thế căn bản)

 

1-hướng 1-Jumbi-Rei

2-Hướng 1-Shiko Dachi + H.Yama Ken Uke

(đưa chân trái ra ,hai tay đở thái sơn, tay trái trên, phối hợp của H.Chudan Uchi Uke + M.Gedan Teken Barai)

3-hướng 1-Nguyên tấn : M. Yama Ken Uke

(giữ nguyên tấn, đổi hai tay, Phải trên, trái dưới)

4-hướng 1-Nguyên tấn : Gedan Juji Ken Uke

(giữ nguyên tấn + hai tay nắm đở chéo hạ đẳng)

5-hướng 1-Nguyên tấn : Chudan Moro Chudan Uchi Uke

(giữ nguyên tấn, hai tay bật lên đở bằng cạnh tay trong trung đẳng)

6-hướng 1-Nguyên tấn : Chudan Moro Teken Tsuki

(giữ nguyên tấn, hai tay cùng lúc đấm ra trung đẳng)

7-hướng 1-Nguyên tấn : Chudan Yoko Moro Haito Uchi.

(giữ nguyên tấn, hai tay đánh tạt ra trung đẳng hai bên với sống tay )

8-hướng 1-Nguyên tấn : Jodan Mae Naname Moro Hama Uchi Kiai.

(nguyên tấn, dùng hai búa của hai tay đánh ép xéo vào cần cổ của đối phương, hai chỏ không thẳng)

9-hướng 1-H.Fudo + M. Chudan Shukui Uke

(Chuyển qua tấn Fudo chân trái, tay phải đở vét trung đẳng về hướng 1)

10-hướng 1-M.Fudo + H. Chudan Shukui Uke

(chuyển tấn qua chân phải, tay trái đở vét trung đẳng về hướng 1)

11-hướng 1-H. Fudo + M. Chudan Tsuki

(chuyển tấn qua chân trái + Tay phải đấm thẳng trung đẳng về hướng 1)

12-hướng 1- M.Fudo + H.Chudan Tsuki

(chuyển tấn qua chân phải, Tay trái đấm thẳng trung đẳng về hướng 1)

13-hướng 1-Chậm – Shiko Dachi + M. Tsukami Uke

(trở về trung bình tấn + tay phải đở hoa 1 vòng, dùng cổ tay hóa giải lực đối phương và kéo tay đối phương về hướng của ta)

14-hướng 1-Nhanh mạnh- Nguyên tấn : H. Ren suki

(nguyên tấn, thực hiện nhanh mạnh 2 đòn liên tiếp, tay trái tiếp tay phải)

15-hướng 1-Chậm- Nguyên tấn : H. Tsukami Uke

(nguyên tấn,tay trái hoa 1 vòng. Dùng cổ tay hóa giải lực đối phương và kéo tay đối phương về hướng của ta)

16-hướng 1-Nhanh mạnh, nguyên tấn : M. Ren Tsuki

(nguyên tấn, thực hiện nhanh mạnh 2 đòn liên tiếp, tay phải tiếp tay trái)

17-hướng 7-Chậm-M.Kokutsu + Reou Jodan Shuto Uke

(chỉnh chân trái tấn ngắn hướng số 7, hai tay dùng đao đở thượng đẳng )

18-hướng 7-H. Fudo + M. Tate Shuto Uchi

(đở xong nhập chân trái đến tấn dài, tay phải chém dọc từ trên xuống xương đòn gánh của đối phương, cẳng tay song song mặt đất, chỏ hơi cong, đây là kỷ thuật chém của Suzucho)

19-hướng 3-H.Kokutsu + Reou Jodan Shuto Uke

(xoay lui sau, chân phải tấn ngắn hướng số 3,hai tay dùng đao đở thượng đẳng)

20-hướng 3-Nhanh mạnh :M.Fudo + H.tate Shuto Uchi

đòn gánh của đối phương, cẳng tay song song mặt đất, chỏ hơi cong, đây là kỷ thuật chém của Suzucho)

21-hướng 1-Nguyên tấn: M.Fudo + H.Chudan Haishu Uke

(giữ nguyên tấn, nghãnh mặt nhìn về hướng số 1, dùng lưng bàn tay trái đở về hướng này)

22-hướng 1-H.Fudo + Gyaku Chudan Tsuki Kiai

(chuyển tấn qua chân trái, tay phải đấm thẳng về hướng số 1)

23-hướng 1-Nguyên tấn : H.Fudo + M. Chudan Haishu Ule

(giữ nguyên tấn, dùng lưng bàn tay phải đở trung đẳng hướng số 1)

24-hướng 1-M.Fudo + Gyaku Chudan Tsuki Kiai

(chuyển tấn qua chân phải, tay trái đấm thẳng về hướng số 1)

25-hướng 1-H. Fudo + M.Gedan Teisho Uke TO H. jodan Shuto kamae

(chuyển tấn qua chân trái, dùng cạnh cuối bàn tay đở hạ đẳng, cùng lúc tay trái kéo vuốt vào thủ đao thượng đẳng)

     Tiếp tục nguyên tấn : M. Jodan Ura ken Uchi TO H. Hikite

(sau khi đở đòn dá của đối phương vào vùng hạ đẳng xong, đối phương sẽ nhào đến, lập tức tay phải tung lên đòn gỏ Ura Ken Uchi)

26-hướng 1-M.Fudo + H.Gedan Teisho Uke TO M. Jodan Shuto Kamae

(chuyển tấn qua chân phải, dùng cạnh cuối bàn tay đở hạ đẳng, cùng lúc tay phải kéo vuốt vào thủ đao thượng đẳng)

     Tiếp tục nguyên tấn : H. Jodan Ura Ken Uchi TO M.Hikite

27-hướng 1-H.Fudo +M.Nagashi Shuto Uke + M. Chudan Shuto Uchi.Kiai

(chuyển tấn qua chân trái, tay phải cùng lúc đở vuốt từ ngoài vào, và từ tư thế vuốt vào này chém ra trung đẳng, biến thế của đở vuốt đòn đ/f và phản công vào cổ đ/f)

28-hướng 1-M.Fudo + H.nagashi Shuto Uke + H. Chudan Shuto Uchi.Kiai

(chuyển qua chân phải, tay trái cùng lúc đở vuốt từ ngoài vào, và từ tư thế vuốt này chém ra trung đẳng, biến thế của đở vuốt đòn đ/f và phản công vào cổ đ/f)

29-Shiko Dachi + Nihon Shuto Uke

(trở về trung bình tấn, hai đao đở vuốt triệt đòn đá vòng cầu vào trung đẳng của đ/f)

30-hướng 1-Nguyên tấn : Shiko + M. Age Shuto Uke tiếp : H.Fudo + M. Mae naname Shuto Uchi TO H.Jodan Kamae.

(nguyên tấn, đao phải từ dưới lên để đở một đòn đấm của đ/f  tiếp từ thế đở này, tay phải lắc cùng với lúc chuyển tấn qua chân trái để  đao phải chém xéo vào cần cổ đ/f, lưu ý phải lắc cổ tay để đi vào cổ, không dang tay rộng để lấy đà vì dang rộng sẽ đi ngoài cánh tay đ/f, không hiệu quả, tay trái thủ dọc thượng đẳng)

31-hướng 1-Shiko Dachi + Nihon Shuto Uchi

(trở về trung bình tấn, hai đao đở vuốt triệt đòn đá vòng cầu vào trung đẳng của đ/f)

32-hướng 1-Nguyên tấn : Shiko + H.Age Shuto Uke tiếp : M.Fudo + H.Mae naname Shuto Uchi TO Jodan Kamae.

(nguyên tấn, đao trái từ dưới lên để đở một đòn đấm của đ/f, tiếp từ thế đở này, tay trái lắc cùng với lúc chuyển tấn qua chân phải để đao trái chếm xéo vào cần cổ đ/f, lưu ý phải lắc cổ tay để đi vào cổ, không dang tay rộng để lấy đà vì dang rộng sẽ đi ngoài cánh tay đ/f, không hiệu quả, tay phải thủ dọc thượng đẳng)

33-hướng 1-H.Fudo + M. Age Uchi

(Tay phải đang thủ thượng đẳng, chuyển tấn qua chân trái, tay phải đấm móc từ dưới lên trung đẳng đ/f)

34-hướng 1-M.Fudo + H.Age Uchi

(chuyển tấn qua chân phải, tay trái đấm móc từ dưới lên trung đẳng đ/f)

35-hướng 1- Shiko + M. Sanren Kumanote TO M.Sanren Chudan Tsuki

(trở về trung bình tấn, đở kỷ thuật bàn tay gấu , lần thứ 1 tay Koken phải trên, Teisho trái dưới, sau 3 lần đở như thế, đánh tấn công lần thứ 1 tay phải đấm trung đẳng, tiếp trái và tiếp phải,  3 lần đánh )

36-hướng 1-Vẫn Shiko + Nihon Ken Uke

(Vẫn nguyên tấn, hai cẳng tay phối hợp đở triệt đòn đá của đ/f)

37-hướng 2-Vẫn Shiko + M. Uraken Ate + M.Fudo + H.Chudan Mawashi Hiji Uchi + nguyên tấn : H. Jodan Ura Uchi.

(Vẫn trung bình tấn, triệt đòn đá xong, nắm tay phải đánh tạt vào sườn của đ/f, tiếp tục chuyển tấn qua chân phải và chỏ trái bồi tiếp vào sườn đ/f – tiếp tục nắm tay trái đánh gỏ vào mặt đ/f)

38-hướng 1-Shiko + Nihon Ken Uke

(trở về trung bình tấn, hai cẳng tay phối hợp đở triệt đòn đá của đ/f)

39-hướng 8- Vẫn Shiko + H. Uraken Ate + H.Fudo + M.Chudan Mawashi Hiji Uchi + nguyên tấn : M. Jodan Ura Uchi.

(Vẫn trung bình tấn, triệt đòn đá xong, nắm tay trái đánh tạt vào sườn của đ/f – tiếp tục chuyển tấn qua chân trái và chỏ phải bồi tiếp và sườn đ/f – tiếp tục nắm tay phải đánh gỏ vào mặt đ/f)

39-hướng 3-Chậm : M.Neko Dachi + M.Gedan Teken Barae.

(Úp chân trái, rê chân phải về, tay phải gạt đòn chân của đ/f từ hướng số 3)

40-hướng 3-Nhanh mạnh : M.Fudo + H. Jodan Mawashi Hiji Uchi.Kiai

(nhập nhanh chân phải đến hướng 3 tấn dài, chỏ trái đánh vòng cầu vào cổ đ/f, có lòng bàn tay phải làm mục tiêu giả)

41-hướng 7-Chậm : H.Neko + H. Gedan Teken Barae.

(Úp chân phải, rê chân trái về, tay trái gạt đòn chân của đ/f từ hướng 7)

42-hướng 7-Nhanh mạnh : H.Fudo + M. Jodan Mawashi Hiji Uchi.Kiai

(nhập nhanh chân trái đến hướng 7 tấn dài,chỏ phải đánh vòng cầu vào cổ đ/f, có lòng bàn tay trái làm mục tiêu giả )

43-hướng 1- Shiko Dachi + Nihon Ken Uke

(chiến đấu với nhiều địch thủ, những đòn đánh trường người đến thường hay bị sơ hở vùng sườn, đich thủ thường tấn công đòn chân vào vùng ấy. Do đó trở về trung bình tấn, hai cẳng tay phối hợp đở vuốt triệt đòn chân đ/f)

44-hướng 1- Nguyên tấn : Shiko Dachi + M.Jodan Mawashi Teken Uchi TO H. Ushuro Hiji Uchi.

(nguyên trung bình tấn, tay phải nắm đánh vòng cầu lui sau cổ trái vào vùng mặt vì đ/f đang ôm phía sau, cùng lúc đó giật chỏ trái lui sau để đánh vào vùng trung đẳng của đ/f)

45-hướng 1- Nguyên tấn : Shiko Dachi + H.Jodan Mawashi Teken Uchi TO M. Ushuro Hiji Uchi.

(Ý nghĩa của nó như động tác số 44 )

46-hướng 1- H.Fudo + M. Chudan Choku Haito chi

(chuyển tấn qua chân trái đánh úp sống tay phải vào vùng sườn đ/f hướng 1)

47-hướng 1- M.Fudo + H. Chudan Choku Haito Uchi

(chuyển tấn qua chân phải đánh úp sống tay trái vào vùng sườn đ/f hướng 1)

48-hướng 7-H.Fudo + H. Otoshi Shuto Osae TO M. Chudan Tate Nukite Uchi.Kiai

(chuyển tấn qua chân trái đúng lúc đó ra đòn đấm thẳng, dùng bàn tay trái đè đòn đó, cùng lúc tay phải xỉa dọc vào lõm ngực đ/f)

49-hướng 3-M. Fudo + M.Otoshi Shuto Osae TO H. Chudan Tate Nukite Uchi. Kiai

50-hướng 1- Rê chân trái vào : Jumbi – Rei

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.