Back
hung-tran

Hùng Trần

Võ Sư - Phó Trưởng Bộ Môn

Võ sư Hùng Trần ( Trần Hữu Hội) – Phó trưởng bộ môn Minh Nghĩa Đường, Phó Giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Vimido

Nhị Đẳng Huyền Đai Karate

Kinh Nghiệm Giảng dậy – Huấn luyện : 5 năm

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!