Back
team-1

Hùng Khương

HLV

Hùng Khương

Chủ tịch Hội Vimido Hải Dương

Trình Độ: Nhị Đẳng Huyền Đai Karate

Nhị Đẳng Huyền Đai Taekwondo

Chủ Nhiệm Võ Đường Vimido Hùng Khương

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!